Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

A MÁS NYELVEN elkötelezett felhasználói, hallgatói, ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A MÁS NYELVEN a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
137/2008. (V. 16.) kormányrendelet az idegennyelvtudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és nyelvvizsga bizonyítványokról
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
2. Adatkezelési alapfogalmak

“személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
“adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
“az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
“álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
“nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
“adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
“címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
“harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
“az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
“adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
“vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.
3. Adatkezelési alapelvek

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli
Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

4. Az érintett személy adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

4.1. Áttekintés

A részünkre adott hozzájárulások visszavonásának jogán kívül Önt a megfelelő törvényi feltételek fennállása esetén az alábbi további jogok illetik meg:

az általunk tárolt személyes adataival kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog a GDPR 15. cikke alapján
a pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog a GDPR 16. cikke alapján
az általunk tárolt adatok törléséhez való a GDPR 17. cikke alapján
az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján
az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke alapján
a tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke alapján.
4.2. Tájékoztatáshoz való jog a GRPD 15. cikke alapján

Ön a GDPR 15. cikk (1) bekezdés alapján kérésre jogosult a személyével kapcsolatban általunk tárolt személyes adatokról térítésmentesen tájékoztatást kapni. Ez elsősorban az alábbiakat jelenti:

a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelés céljai
az érintett személyes adatok kategóriái
azon címzettek, illetve címzettek csoportjai, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják
az Önre vonatkozó személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog és az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog
felügyeleti hatóságnál való panaszbenyújtás joga
az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték
automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdése szerint, valamint legalább ezekben az esetekben megbízható információk az alkalmazott logikáról és az ilyen adatkezelés érintett személyre vonatkozó jelentőségéről és célzott hatásáról.
Ha személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

4.3. Helyesbítéshez való jog a GDPR 16. cikke alapján

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok haladéktalan helyesbítését kérje tőlünk. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését

4.4. Törléshez való jog a GDPR 17. cikke alapján

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlését kérje tőlünk, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
Ön visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
Ön a GDPR 21. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és a GDPR 21. cikk (1) bekezdés érvénye esetén nem állnak fenn az Ön érdekeivel szemben elsőbbséget élvező jogos indokok az adatkezelésre
a személyes adatokat jogellenesen kezelték
személyes adatok törlését jogi kötelezettség teljesítése indokolja
a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Amennyiben nyilvánosságra hoztuk a személyes adatait, és azokat törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megfelelő lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az Ön adatait kezelő harmadik személyeket tájékoztassuk az Ön szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlésére irányuló kéréséről (elfeledtetéshez való jog).

4.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje tőlünk, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát
az adatkezelés jogellenes, és Ön az adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri
az adatkezelőnek az adatkezelés megjelölt célja miatt nincs többé szüksége a személyes adatokra, de az érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli azokat; vagy
Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban még nem került megállapításra, elsőbbséget élveznek-e az adatkezelő jogos indokai az érintett jogos indokaival szemben.
4.6. Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk alapján

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha:

az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és
az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

4.7. Tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke alapján

A GDPR 21. cikk (1) bekezdés alapján bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen.

A fenti általános tiltakozási jog érvényes minden, a jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelési cél esetére. Az üzletszerzési célból történő adatkezeléssel kapcsolatos speciális tiltakozási joggal ellentétben a GDPR értelmében csak abban az esetben vagyunk kötelesek az ilyen általános tiltakozást elfogadni, ha Ön az adatkezeléssel szemben elsőbbséget élvező indokokat nevez meg, ilyen lehet például a potenciális élet- vagy egészségügyi veszély. Ezen túlmenően fennáll annak lehetősége, hogy Ön adatvédelmi tisztviselőjéhez vagy az illetékes felügyeleti hatósághoz forduljon.

5. A szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A MÁS NYELVEN szolgáltatásainak adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk a MÁS NYELVEN részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

5.1 A Más Nyelven Nyelviskola által üzemeltetett honlapok látogatóinak adatai

A MÁS NYELVEN az alábbi honlapot üzemelteti:

www.masyelven.hu és aldomain-jei

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a zökkenőmentes kapcsolatkiépítés biztosítása Más Nyelven és a felhasználó között, a honlap kényelmes használatának, működésének ellenőrzése, a rendszerbiztonság- és stabilitás biztosítása, valamint a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogatott és az előzőleg megtekintett oldal címe, operációs rendszer és böngésző típusa, IP cím.

Az adatkezelés jogalapja: Az IP-cím kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, azaz a Más Nyelven jogos érdeke, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 1 év.

A http://www.masyelven.hu címen elérhető portálok html kódjai a Más Nyelven Nyelviskola tól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaznak. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Sütik (cookie) kezelése

Mik azok a sütik?

A sütik, olyan a felhasználó eszközén tárolt szövegfájlok, amelyek az adott weboldal böngészésével kapcsolatos információkat, adatokat tárolnak. Segítik az anonim látogatói információk gyűjtését, szükségesek a bejelentkezések kezeléséhez. Kétféle süti létezik: időszakos és állandó. Az időszakos sütik például kijelentkezéskor vagy a böngésző bezárásakor megszűnnek. Az állandó sütik egy előre meghatározott ideig, vagy a beállított lejárati időt megelőző törlésükig vannak jelen a felhasználó eszközén. A sütik csak böngészéssel kapcsolatos adatokat tartalmaznak, nem programok, nem férnek hozzá a felhasználó eszközén tárolt egyéb információkhoz.

A sütik alkalmazásának tiltása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy weboldalunk egyes funkciói teljes körűen nem lesznek használhatóak.

Mire használjuk a sütiket?

Munkamenet sütik

A weboldalon történő navigáláshoz, kulcsfontosságú funkciók működéséhez szükségesek. A böngészés befejezésekor automatikusan törlődnek.

Látogatottsági statisztikához kapcsolódó sütik

Arra használjuk, hogy megszámláljuk honlapunk látogatóit, analizáljuk, hogy melyek a legnépszerűbb oldalak, az egyes oldalakat milyen típusú eszközről keresik fel. Ezen sütik alkalmazása azért szükséges, hogy a felhasználó igényeinek megfelelően alakíthassuk weboldalunkat. Az ilyen sütik felhasználóra vonatkozó személyes információkat nem tartalmaznak.

Használatot elősegítő sütik

Az ilyen sütik célja, hogy megjegyezhessük honlapunkkal kapcsolatos döntéseit, például a kapcsolatfelvételi űrlapon Ön által megadott adatait. Ezek a sütik kizárólag a meglátogatott oldalon követik nyomon az Ön tevékenységét. Tárolhatnak személyes azonosító adatokat, például az Ön nevét vagy e-mail címét.

Harmadik féltől származó sütik

Külső szolgáltatók sütijeit is használjuk a szolgáltatás jobbításának érdekében. Például a Google sütijeit a beágyazott térképekhez, a Google Analytics sütijeit a látogatás elemzéséhez. A Facebook sütiket például a like-ok kezeléséhez. A OneSignal sütiket értesítés küldés céljából. Az ilyen és hasonló online szolgáltatások működésképtelenek a sütik használata nélkül. A Google és a Facebook süti kezeléséről itt tájékozódhat:

Hogyan használja a Google a sütiket?
A Facebook sütikezelése
OneSignal
Hogyan tudja a saját böngészőjében kezelni a sütiket?

A böngészőkben általában lehetőség van a sütikre vonatkozó beállítások kezelésére, átállítására. Az egyes böngészők beállításainál lehetőség van a sütik törlésére és annak megtekintésére, hogy melyik weboldal milyen sütiket használ.

Bővebb információk:

Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer 11
Microsoft Internet Explorer 10
Microsoft Edge
Safari
A Más Nyelven Nyelviskola a www.masnyelven.hu weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használja.

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A Más Nyelven weboldalára látogatók (Felhasználók) engedélyezik a Más Nyelven részére a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát. Egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez a Más Nyelven részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

A Más Nyelven a Google Analytics programot kampányai eredményességének mérésére használja. A program használatával a Más Nyelven főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépett be.

A Más Nyelven a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Más Nyelven weboldalára látogatók később szabad Google hirdetési felületeken a Más Nyelven hirdetésével találkozzanak. A Más Nyelven a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. A Más Nyelven hirdetéseit külső szolgáltatók például a Google is megjelenítik internetes webhelyeken. A Más Nyelven és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy a Más Nyelven mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

A Más Nyelven a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

5.2. Felhasználói adatbázis

A MÁS NYELVEN online szolgáltatásainak igénybe vételéhez (online jelentkezés és szintfelmérés, szókincsfejlesztő, hírlevél, kapcsolatfelvételi űrlapok) a felhasználóknak személyes adatokat kell megadniuk.

5.2.1 Online jelentkezés és szintfelmérés

Az adatkezelés célja: a jelentkezők számára konkrét tanfolyami ajánlat biztosítása. A felhasználó által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez. A MÁS NYELVEN azt vállalja, hogy 2 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a jelentkezővel a megadott elérhetőségeken.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mailcím, telefonszám
Az adatkezelés időtartama: a jelentkezéstől számított 30 nap
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-79686/2014

5.2.2 Online jelentkezés nyári táborra

Az adatkezelés célja: a jelentkezők számára konkrét nyári táborra szóló ajánlat biztosítása. A felhasználó által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez. A MÁS NYELVEN azt vállalja, hogy 2 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a jelentkezővel a megadott elérhetőségeken.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre:

a táborban résztvevő vezetékneve, keresztneve, születési dátuma, befejezett iskolai évfolyama, pólómérete, információ allergiáról, egyéb egészségügyi problémáról, állandóan szedett gyógyszerekről
a szülő/gondviselő vezetékneve, keresztneve, e-mailcíme, telefonszáma
a táborban résztvevő testvérének neve (kedvezmény igénybevételéhez)
Az adatkezelés időtartama: a kiválasztott tábor lezárultáig. A tábor zárását követően a kezelt adatok törlésre kerülnek.

5.2.3 Ingyenes szókincsfejlesztő hírlevél

Az adatkezelés célja: a feliratkozók számára szókincsfejlesztő hírlevél szolgáltatás biztosítása. A felhasználó által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a szolgáltatás biztosításához.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: teljes név, e-mailcím
Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatásról történő leiratkozásig
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-79686/2014

A feliratkozás során a felhasználó megadja nevét és e-mailcímét, valamint a “Feliratkozom a szókincsfejlesztőre” jelölőnégyzet bekattintásával jelzi kifejezett szándékát a szolgáltatás igénybe vételére. A szolgáltatást a MÁS NYELVEN a felhasználó által az űrlapon megjelölt nyelv és szint alapján nyújtja e-mail formájában. Az űrlap kitöltése után a MÁS NYELVEN megadott e-mailcímre egy visszaigazoló levelet küld, amely egy aktiváló linket tartalmaz, melynek lekattintásával válik élessé a feliratkozás.

A megadott adatok módosítását a felhasználó saját maga elvégezheti, ha e-mailcímével belép ugyanarra a felületre a www.masnyelven.hu oldalon, ahol a feliratkozás is történt.
Amennyiben egy felhasználó a továbbiakban nem kívánja igénybe venni szókincsfejlesztő szolgáltatást, akkor a levelekben található „Leiratkozás” linkre kattintva ezt bármikor megteheti. A leiratkozás egyben a felhasználó összes, a szókincsfejlesztő hírlevélküldéssel összefüggően tárolt adatának törlését is jelenti. Az adatkezelés az info@masnyelven.hu címre küldött e-maillel is megszüntethető.

5.2.4 Hírlevél

Az adatkezelés célja: a feliratkozók számára hírlevél szolgáltatás biztosítása. A hírlevélben a feliratkozók rendszeres tájékoztatást kapnak a Más Nyelven aktuális akcióiról, szolgáltatásairól, nyereményjátékairól. A felhasználó által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a szolgáltatás biztosításához.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: teljes név, e-mailcím
Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatásról történő leiratkozásig
Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-79686/2014

A feliratkozás során a felhasználó megadja nevét és e-mailcímét, valamint a “Feliratkozom a hírlevélre” jelölőnégyzet bekattintásával jelzi kifejezett szándékát a szolgáltatás igénybe vételére. A feliratkozás után a MÁS NYELVEN megadott e-mailcímre egy visszaigazoló levelet küld, amely egy aktiváló linket tartalmaz, melynek lekattintásával válik élessé a feliratkozás.

A megadott adatok módosítását a felhasználó saját maga elvégezheti, ha e-mailcímével belép ugyanarra a felületre a www.Más Nyelven.hu oldalon, ahol a feliratkozás is történt.
Amennyiben egy felhasználó a továbbiakban nem kíván több hírlevelet kapni a hírlevélben található „Leiratkozás” linkre kattintva ezt bármikor megteheti. A leiratkozás egyben a felhasználó összes, a hírlevélküldéssel összefüggően tárolt adatának törlését is jelenti. Az adatkezelés az marketing@Más Nyelven.hu címre küldött e-maillel is megszüntethető.

5.2.5  Kapcsolatfelvételi űrlapok

Az adatkezelés célja: a megkereséshez közvetlenül kapcsolható tájékoztatás, általános információadás, panaszügyintézés. A felhasználó által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a szolgáltatás biztosításához.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mailcím, telefonszám, IP-cím

Az adatkezelés időtartama: 30 nap

5.2.6  Ajánlatkérés külföldi nyelvtanfolyamra

Az adatkezelés célja: a megkereséshez közvetlenül kapcsolható tájékoztatás, általános információadás, ajánlatadás.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: az utas neve, születési dátuma, az ajánlatkérő vezetékneve, keresztneve, e-mailcíme, telefonszáma, IP-cím

Az adatkezelés időtartama: 30 nap

5.3 Nyereményjátékok

Az adatkezelés céljai/jogalapja:

A Más Nyelven honlapján, hírlevelében vagy a hivatalos Facebook oldalán különböző, időszakos nyereményjátékokat hirdet meg, melynek részvételi feltétele a regisztráció. Amennyiben az adott nyereményjátékra vonatkozó külön adatkezelési szabályok nem rendelkeznek másképp, vagy Ön nem él a GDPR-ból fakadó  törléshez való jogával, az Ön által a nyereményjátékra történő regisztráció keretében részünkre átadott személyes adatokat kizárólag a nyereményjáték lebonyolítására (részvétel, értesítés, nyeremény megküldése) használjuk fel. A nyereményjáték keretében történő adatkezelés jogalapja alapvetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, vagyis a Más Nyelven és a résztvevő között regisztrációval létrejött szerződés. A nyereményjáték keretében végzett adatkezelés tekintetében lehetősége van a megadott adatok kezeléséhez adott hozzájárulását jövőbeli hatállyal visszavonni. Az ilyen esetek részletes szabályozása az adott nyereményjátékra vonatkozó külön adatkezelési szabályok között található.

A kezelt adatok köre: név, e-mailcím, lakcím, telefonszám

Tárolási időtartam / a tárolási időtartam meghatározásának kritériumai:

A nyereményjáték befejezését és a nyertesek közlését követően a résztvevők személyes adatai törlésre kerülnek. A nyertesek adatait a Más Nyelven a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában kezeli.

6. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. A MÁS NYELVEN a hatóságok részére,  amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

7. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A MÁS NYELVEN honlapjait kiszolgáló szerverek a ProServer (1108 Budapest, Kozma utca 2.) és az InterWare szervertermeiben kerültek elhelyezésre.
A MÁS NYELVEN a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
változatlansága igazolható (adatintegritás);
a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A MÁS NYELVEN olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A MÁS NYELVEN az adatkezelés során megőrzi

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A MÁS NYELVEN informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

8. Az adatkezelők adatai, elérhetőségei

A MÁS NYELVEN Nyelviskolában a Jazz Communication Kft látja el a Rendszergazda feladatokat, és jogot ad a kapcsolat vállalkozásoknak (Más Nyelven Bt, Carner Consulting Kft), hogy a know-how-t alkalmazza a nyelvoktatás és kapcsolódó szolgáltatások területén.

A Más Nyelven Nyelviskola vállalkozásai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban együttesen: jogszabályok) megállapodnak, és kijelentik, hogy a www.masnyelven.hu weboldal- és aloldalai tekintetében közös adatkezelőként kívánnak eljárni. A honlap fenntartója a Jazz Communication Kft., mint Rendszergazda, a honlap egyes átvevőihez köthető aloldalainak kezelője maga az átvevő kapcsolt vállalkozás. Tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete 26. cikkében foglaltakra, a megállapodás lényegét az az alábbiakban bocsátjuk az érintettek rendelkezésére:

A Más Nyelven Nyelviskola Hálózat tagjai kijelentik, hogy a www.masnyelven.hu weboldal- és aloldalai tekintetében az érintettek számára nyilvános, mindenkor hatályos „Adatkezelési tájékoztató”-ban rögzített szabályozást-, továbbá az abban vállalt kötelezettségeket magukra nézve kötelezőnek ismerik el, és szabályozási szándékuk valamint magatartásuk a jogszabályok szellemének történő megfelelést kívánja tükrözni. A Más Nyelven Nyelviskola Hálózat tagjai a www.masnyelven.hu weboldal- és aloldalai tekintetében közös adatkezelőként történő közreműködésükből adódó felelősségük megoszlását megállapodásukban részletesen rögzítették. Az érintett a megállapodás feltételeitől függetlenül mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja a rendelet szerinti jogait.

A adatkezelő cégneve: Jazz Communication Kft.
A adatkezelő székhelye: 7622, Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 5.
A adatkezelő elérhetőségére vonatkozó adatok:
levélcím: 7622, Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 5.
telefonszám: 06 72 253321
e-mailcím: info@masnyelven.hu
A adatkezelő nyilvántartásba vételi adatai: Pécsi Bíróság mint Cégbíróság, Cg. 01 09 274734
A adatkezelő adószáma: 13198484-2-02
A adatkezelő hatósági engedélyezési adatai:
Felnőttképzési engedély szám: E000216/2014
9. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve ? a jogszabályokban elrendelt adatkezelések kivételével ? törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, vagy az adatkezelés célja megszűnt, illetve ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a törlésről rendelkezett. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu